જામનગર-જીલ્લાના-પિન-કોડ

જામનગર જીલ્લાના પિન કોડ

માહિતી

પોસ્ટલ ઇન્ડેક્સ નંબર (Postal Index Number) અથવા પિન (PIN) અથવા પિન કોડ (Pin Code) એ પોસ્ટ ઓફિસ નંબરિંગ અથવા પોસ્ટ કોડ સિસ્ટમમાંનો કોડ છે જેનો ઉપયોગ ઈન્ડિયા પોસ્ટ, ભારતીય પોસ્ટલ વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. કોડ છ અંક લાંબો છે. અહિયા તમને સમગ્ર જામનગર જીલ્લાના તમામ વિસ્તારના પિનકોડ મલી જશે. વધારે માહિતી માટે આ ફોટા પર ક્લિક કરો.

જામનગર જીલ્લાના પિન કોડ
જામનગર જીલ્લાના પિન કોડ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *