ગુજરાતના તમામ શહેરોના એસટી બસ સ્ટેશનોના ફોન નંબર

ગુજરાતના તમામ શહેરોના એસટી બસ સ્ટેશનોના ફોન નંબર

માહિતી

ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) એ જે ગુજરાત અને પાડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ પુરી પાડે છે. અહીં આપેલા એસટી બસ સ્ટેશનોના ફોન નંબર દ્વારા મુસાફરી માટે બસની માહિતી કે અન્ય માહિતી મેળવી શકાશે. વધારે માહિતી માટે આ ફોટા પર ક્લિક કરો.

ગુજરાતના તમામ શહેરોના એસટી બસ સ્ટેશનોના ફોન નંબર
Inquiry Number Of ST Bus Station of All Cities Of Gujarat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *