મહત્વપૂર્ણ નંબર

જામનગર  શહેરના અને જીલ્લાના મહત્વપૂર્ણ નંબર.

POLICE 100

FIRE 101

AMBULANCE 102

Helpline ServiceContact
Disaster control room1077, 0288-2553404
Electricity – Lal Bungalow0288-2550308
Electricity – Bedeshwar0288-2550304
Electricity – Patel Colony0288-2755310
Child Helpline1098
Women Helpline1091
Crime Stopper1090
Citizen’s Call Center155300
Police helpline numberContact
પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ, જામનગર 0288-2550200,
2676870, 100
સીટી-એ ડીવીઝન0288-2550243
સીટી-બી ડીવીઝન0288-2550244
સીટી-સી ડીવીઝન0288-2550805
પંચકોષી-એ ડીવીઝન0288-2570400
પંચકોષી-બી ડીવીઝન0288-2730151
ધ્રોલ પો. સ્ટે.02897-222033
જોડીયા પો. સ્ટે.02893-222033
કાલાવડ ટાઉન પો. સ્ટે.02894-222033
કાલાવડ ગ્રામ્ય પો. સ્ટે.02894-223533
લાલપુર પો. સ્ટે.02895-272236
મેઘપર પો. સ્ટે.0288-2846125
શેઠવડાળા પો. સ્ટે.02898-267740
જામજોધપુર પો. સ્ટે.02898-220069
બેડીમરીન પો. સ્ટે.0288-2755293
મહીલા પો. સ્ટે.0288-2554633
DySP ગ્રામ્ય વિભાગ0288-2551822
DySP શહેર વિભાગ0288-2552940
ટ્રાફિક શાખા0288-2550256