નરારા - દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભ્યારણ્ય

નરારા – દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભ્યારણ્ય

કચ્છના અખાતમાં આવેલ નરારા મરીન નેશનલ પાર્ક ભારતના ગુજરાત રાજ્યના દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કચ્છના અખાતના દક્ષિણ કિનારા પર આવેલું છે. 1980માં ઓખાથી જોડિયા સુધીના 270 કિમી વિસ્તારને દરિયાઈ અભયારણ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પાછળથી, 1982 માં, ભારતના વન્યજીવન (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1972 ની જોગવાઈઓ હેઠળ 110 કિમીના મુખ્ય વિસ્તારને મરીન નેશનલ પાર્ક જાહેર કરવામાં આવ્યો. મરીન […]

Continue Reading